facebook

Genel Kurul

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI 

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2021 Salı günü, saat 11:00’de aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - İstanbul adresindeki Altın Damlası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
 
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) üzerinden yapılacaktır. e-GKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK’nın Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
 
e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.
 
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na;
  • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
  • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
  • Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
 
Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.
 
e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesi’nin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesi’nin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
 
Şirketimizin 2020 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı ile Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı”, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.eyh.eczacibasi.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. Genel Kurul Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.
 
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantının resmi otoritelerce ilan edilen tedbir ve kurallara uygun olarak yapılacağını, bu konuda yetkili otoritelerce ilan edilecek yeni tedbir ve kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU