facebook

Genel Kurul

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI
 
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 10.45’de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi, 4. Levent - İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli’nde yapılacaktır.
 
Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir.
 
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na;
 • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 • Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
 
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket Merkezimizde ve www.eczacibasi.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesi’nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
 
Şirketimizin 2017 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı”, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket’in www.eczacibasi.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS’de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
 
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
 
 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
 3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 5. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nun Şirket’in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 7. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
 8. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı için Yönetim Kurulu’nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin seçimi,
 9. Şirket esas sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7’inci maddesi tadilinin müzakere edilmesi ve karar bağlanması,
 10. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, “Bağış ve Yardım Politikası”nın ortakların onayına sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
 11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 12. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,
 14. Dilekler..