facebook
Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar

Genel Kurul

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI
 
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 08:30’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli - İstanbul adresindeki WYNDHAM GRAND İstanbul Levent Oteli’nde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na;
-   Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
-   Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
-   Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
-   Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
 
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket Merkezimizde ve www.eis.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesi’nin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesi’nin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
 
Şirketimizin 2018 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket’in www.eis.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS’de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
 
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
 
YÖNETİM KURULU