facebook

Genel Kurul

 
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
  
Şirket’imizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2019 Perşembe günü saat 13:30’da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 177-183 34394 Şişli, İstanbul adresindeki “Wyndham Grand İstanbul Levent” otelinde gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.
 
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt İstanbul (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
 
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan’larını veya pasaportlarını ibraz etmeleri yeterlidir.
 
Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
Kuruluşumuzun Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu Genel Kuruldan 3 hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
 
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
 
YÖNETİM KURULU İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ

YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’NİN
11 NİSAN 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 
 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. 
 2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. 
 3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi. 
 4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 
 5. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 
 6. Şirket’imizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 
 7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için yeni bir üye seçilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine verilecek yıllık ücretin tespiti. 
 8. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı için Yönetim Kurulu’nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin seçimi. 
 9. Şirket’in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 
 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 
 11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ‘’Ücretlendirme Politikası’’ hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 
 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
 13. Dilekler.