facebook

2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisi


Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında dönem karının 3.904.864,00 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 4.518.165,66 TL olduğunu tespit etmiştir.
 
Bu çerçevede;           

1.      SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Ana Sözleşmemizin 33. maddesi ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslar çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II,14.1 No’lu tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan dönem karı ve mali mevzuat hükümleri esas alınarak hesaplanan mali kar dikkate alınarak, yasal yükümlüklerin yerine getirilmesi sonrası kalan tutardan  1 TL nominal bedelli pay için 4 Krş (net=brüt) olmak üzere (Temettü oranı net=brüt % 4) toplam 840.000,00TL’nın ortaklarımıza  temettü olarak dağıtılması,
 
2.     Temettü dağıtımı sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere eklenmesi,
 
3.     Kar dağıtımına 31.10.2018 tarihinde başlanılması,

Konusunda  Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine, mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.