facebook

Etik Kurallar

Kuruluşumuz; “en iyi insan kaynakları uygulamaları ile desteklenen mükemmel insan kaynağına sahip olmak” temel amacını gerçekleştirebilmek amacıyla,

Topluluğa bağlı kuruluşların stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve yönetim gücünün Topluluk hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek; çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
Topluluğa, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, eleman yetiştiren, Topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak politikalarını benimsemiştir.

Bu amaç ve politikaların gerçekleştirilmesinde, insan kaynaklarıyla ilgili olarak yürütülen bu çalışmalar ve geliştirilen sistemlerde; kalite, müşteri tatmini, verimlilik, katılımcı yönetim, takım çalışması, esneklik ve açık iletişim üzerine yoğunlaşılmıştır.

Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen Topluluk İş Ahlakı İlkeleri’ne uymak, verilen sorumluluklarının önemini kavramak ve yerine getirmekle yükümlüdür.

Her çalışan;

1. Görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, işleriyle ilgili yasal kuralları ve yapılan değişiklikleri izlemek, anlamak, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur. Bu konularda güçlükle karşılaşılması durumunda ilgili kuruluş yetkililerine danışılması gerekir.
2. İşin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak kendisinden beklenen verimlilik ve performansla çalışmasını sürdürür.
3. Göreviyle ilgili karar verirken kuruluşun yararlarını ön planda tutmak ve kuruluşu zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.
4. Göreviyle ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca görülen, gizli kalması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür.
5. Yasalara uymak ve kuruluşu zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyetten kaçınmak durumundadır.
6. Kendi kadrolarına eleman almada veya işleriyle ilgili dolaylı/dolaysız üçüncü kişi veya kuruluşlarla çalışmalarında, saygınlığı olan ve Topluluk İş Ahlakı İlkeleri’ni benimseyip uygulayacak kişi veya kuruluşları seçmeye özen göstermelidir.
7. Görevi nedeniyle özel ve tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimseye veya kuruluşa yasal olmayan bir ödemeyi veya yardımı teklif edemez ve sunamaz.
8. Gerek devletle gerekse müşterilerle ilişkilerinde daima Topluluk İş Ahlakı İlkeleri’ni ön planda tutmak ve kuruluşunu bu platformlarda temsil ederken karşı tarafı etkilemeyi hedef alan ancak kuruluşunun imajını zedeleyici girişimlerden uzak durmak zorundadır.
9. Müşteri ve iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile kaliteyi, hızı, kolaylığı, nezaketi ve saygıyı ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlamak, her kişi ve kuruluşa eşit davranmakla görevlidir.
10. Kuruluş işyeri çalışma düzenine ve çalışma saatlerine uymak, çalışma sürelerinin başlama ve bitiş zamanları ile ara dinlenmelerine uygun hareket etmek ve bu yönden bir aksama olmaksızın iş görme borcunu yerine getirmekle yükümlüdür.
11. Topluluğun çalışma düzenine ve saatlerine uymakla, çalışma saatlerinin tamamını Topluluk için kullanmakla sorumludur. Başka hiçbir yerden gelir temin edecek çalışmada bulunamaz, başka kuruluşlarda yönetim veya danışmanlık görevleri alamaz. Dernek, vakıf gibi gönüllü kuruluşların ve odaların yönetim organlarında CEO’nun onayı ile görev alabilir. CEO tarafından onaylanan üyeliklere ait üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatlara ilişkin ödemeler çalışanın kuruluşu tarafından yapılır. Hiçbir şekilde siyasi partilerin yönetim organlarında görev alamaz.
12. CEO tarafından yetki verilmedikçe, kuruluşlarıyla ilgili olarak basın ve yayın kuruluşlarına demeç ve bilgi veremez.
13. Kuruluşla ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak ve özel gereksinimleri için kullanmamakla yükümlüdür.
14. İş Hukuku Mevzuatı, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinin eki niteliğindeki bu yönetmelik ile belirlenen çalışma şartlarına, işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren veya işveren vekillerince verilen yazılı ve sözlü talimatlara, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.
Topluluk İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı hareket edenlerin olabildiğince belgelendirilerek veya objektif olarak değerlendirilerek en kısa zamanda kuruluşun en üst yetkilisine bildirilmesi ve bununla ilgili önlemlerin alınmasında gerekli özen gösterilir.

Bu kapsamda, çalışanlar ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve yönetmelikler ile düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri zamanında bildirmek ve vermekten sorumludur. Kişisel bilgilerdeki değişiklikleri bildirme sorumluluğu tamamıyla çalışana aittir. Tebligat adresi kişinin en son bildirdiği adres olup bu adrese yapılan tebligatlar kendisine yapılmış sayılır.

Çalışanlar, ayrıca;
  • Bu görevlerini yerine getirirken kendilerine veya ailelerine ilişkin çıkarların etkisinde kalmaksızın, kuruluşun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutarak karar almak zorundadır.
  • Bu çerçevede çalışanların kuruluş dışındaki ilişki ve faaliyetlerinin Topluluğun bir bireyi olarak taşıdığı sorumluluklarla çatışmaması ve yasalara aykırı olmaması gerekir.
  • Çalışanlar, Topluluğun kaynaklarını kötüye kullanmamak ve Topluluğun saygınlığını zedelememekle yükümlüdür.
  • Çalışanlar, Topluluk açısından, Topluluk dışındaki ilişki ve faaliyetlerinin yararlarını, zararlarını ve bu faaliyetlerin neden olabileceği olası çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurmak zorundadır.