facebook

Genel Kurul

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin
3 MAYIS 2018 TARİHLİ, 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
 
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2017 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00’da  Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No.171 Kat. 17 Levent – İstanbul adresinde yapılacaktır.
 
Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.
Toplantıya bizzat veya temsilcileri aracılığıyla fiziken katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Toplantıya elektronik ortamda katılım ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacak olup toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır.
 
Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte ve www.eczacibasi.com.tr internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan vekâletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS’ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
 
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2017 yılı finansal tabloları ve bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağlı şirket raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtımı hakkındaki teklifi ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve www.eczacibasi.com.tr internet adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
 
Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini rica ederiz.
 
 
GÜNDEM
 
1-     Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2-     Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve ortakların onayına sunulması.
3-     2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
4-     2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması.
5-     Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6-     2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çıkarılan ara bilanço ile faaliyet raporunun ortakların onayına sunulması.
7-     Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8-     Şirketimizin kar dağıtım politikasına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan önerinin görüşülmesi, ortakların görüş ve onayına sunulması.
9-     Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi, seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.
10-  Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı için Yönetim Kurulu’nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin seçimi.
11-  Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması.
12-  Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
13-  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14-  Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 
15-  Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.
16-  Dilekler.
 
 
 
 
Selahattin Okan